Съветът на директорите на Топливо АД София, уведомява, че с акт № 20170615155916 на Агенция па вписванията - Търговски регистър са извършени следните вписвания:
Преобразуване, чрез вливане на СИНЕРГОН КАРТ СЕРВИЗ ЕООД в "СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ" ЕООД;
Вписано е дружество с ограничена отговорност "СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ" ООД със съдружници Синергон Холдинг АД и "Топливо" АД и Заличаване на СИНЕРГОН КАРТ СЕРВИЗ ООД от Търговския регистър.