Продукти

Пропан-бутан (LPG)

Пропан-бутанът представлява смес от леки въглеводороди – пропан (C3H8) и бутан (C4H10), които се намират в газообразно агрегатно състояние при атмосферна температура и налягане. Извлича се от находища на петрол и природен газ. Приблизително 60% от световния добив е от находища на нефт и природен газ, а около 40% се добива при преработката на нефт в рафинериите. Намира приложение, като автомобилно гориво, и като продукт за изгаряне за битови цели.

Eдно от най-екологичните автомобилни горива – автогаз (смес от въглеводороди, главно пропан и бутан). Той се използва като автомобилно гориво повече от 60 години и има впечатляващи показатели по отношение на екологията.

Естествените продукти при изгарянето на ВВГ (втечнен въглеводороден газ) са въглероден двуокис и водна пара. В сравнение със светлите горива, липсват емисиите от съединения на тежки метали. Също така той е щадящ за двигателите, в сравнение с традиционните горива. В процеса на изгаряне не се отделят твърди частици, които поради своето абразивно действие биха довели до износване на двигателя.Бензини

Автомобилните бензини са токсични прозрачни, жълто-тонирани течности. Тe са смеси, получени от кипящи при ниска температура нефтопродукти и се използват предимно, като гориво в двигателите с вътрешно горене. В химичният им състав са предимно алифатни въглеводороди, получени от фракционна дестилация на петрол.

Нискооктановите бензини се подсилват с изооктан или ароматни въглеводороди, толуен и бензен за увеличаване на октановото число. Малки количества от различните добавки са общи, за целите на изпълнение на тунинг на двигателя или намаляване на вредните емисии от отработени газове. Съдържанието на сяра не може да бъде повече от 10 мг/кг.Дизелово гориво Евро дизел EN590

Дизеловото гориво с минерален произход е продукт от дестилацията на нефт при температура между 200 °C и 360 °C при атмосферно налягане. Химическият му състав са въглеродни вериги, които обикновено съдържат между 8 и 21 въглеродни атома във всяка молекула. Предназначен е за изгаряне в дизелови двигатели с вътрешно горене, задвижващи самоходни транспортни средства. Съдържанието на сяра не може да бъде повече от 10 мг/кг.