ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.toplivo.bg

Моля, преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи Условия. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ този уеб сайт!

Настоящият документ съдържа Общи Условия, съгласно които Топливо АД предоставя услуги на Клиентите си посредством интернет магазин www.toplivo.bg. Тези условия са обвързващи за всички Клиенти. Клиентите се считат за уведомени и изразяват съгласието си със същите преди извършване на заявката за покупка на стоки от електронния магазин. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават и изричното си съгласие за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

На имейл [email protected] може да изпращате жалби, оплаквания и похвали.


ДЕФИНИЦИИ

- Клиент – всяко физическо лице или юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени по електронен път, телефон и т.н. или по съществуващ договор, за което е заявило създаването и използването на акаунт в онлайн магазина, и което прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние.

- Платформата – сайтът или мобилното приложение на Топливо АД , достъпен на www.toplivo.bg.

- Акаунт – раздел от платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в платформата (поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в акаунта да е вярна, пълна и актуална.

- Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци от стоки и услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от Доставчика за следене на стоки и услуги посредством получаването на търговски съобщения от негова страна.

- Списък – секция в раздел „Любими продукти“, в която Клиентът може да добавя продукти, от които се интересува

- Количка – секция в акаунта, която позволява на Клиента да добавя стоки или услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап. В случай, че стоките и услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на поръчка Клиентът ще се възползва от услугата на Доставчика за проследяване на стоките и услугите посредством получаване на търговски съобщения от последния.

- Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Топливо АД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Топливо АД , през платформата, намерението си за купуване на стоки от платформата.

- Стока(и) / Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на платформата, включително продукти и услуги, избрани от Клиента в поръчката, които се предоставят от Доставчика в резултат на сключен Договор през платформата.

- Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на платформата, марката Топливо АД или определени стоки или услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

- Договор – представлява сключения от разстояние договор между Доставчика и Клиента за покупко-продажба на стоки през платформата, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на платформата.

- Съдържание
• цялата информация на платформата, която е достъпна, чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Доставчика към Клиента, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Топливо АД на Купувача чрез електронни или други средства за предаването и от разстояние;
• информацията, свързана със стоките и/или прилаганите тарифи от Доставчика в определен период от време;
• информацията, касаеща Клиентите и свързана със стоките и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Доставчикът има сключени под някаква форма патньорски договори;
• данни относно Доставчика.

- Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно стоките и услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

- Транзакция – действието от страна на Топливо АД по възстановяване на платена от Клиента сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или не сключване на договор за покупко-продажба през платформата, осъществявано единствено по банков път.

- Спецификации – всички характеристики и/или описания на стоките, така както са посочени в описанието им.

- Потребител - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. www.toplivo.bg е уеб сайт за електронна търговия на територията на Република България, публикуването на който има смисъл на публична покана за сключване на договор за покупка на стоки от Топливо АД. Договорът с Клиента се сключва чрез отправяне на предложение от Клиента под формата на заявка за покупка, направена чрез www.toplivo.bg, приета и потвърдена от Топливо АД посредством телефон или електронна поща.

Чл. 2. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Топливо АД, България, гр. София, ул. „Солунска” № 2, ЕИК 831924394, представлявано от г-н Преслав Козовски, Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост Доставчик, и Клиентите (потребители, получатели на услугата) на електронния магазин www.toplivo.bg.

Чл. 3. Обект на продажба са стоките, предлагани в уеб сайта към момента на отправяне на заявката за закупуване от страна на Клиента, за които е отбелязано, че са в наличност. Стоките, обект на продажба чрез сайта, са описани в него по вид и качество.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.


ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

Чл. 5. Информация предоставена съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: Топливо АД;

2. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, ул. „Солунска” № 2, ЕИК 831924394.

3. Адрес за упражняване на дейността: Република България, гр. София, ул. „Солунска” № 2, ЕИК 831924394.

4. Данни за кореспонденция: Република България, гр. София ул. „Солунска” № 2, ЕИК 831924394,тел.: 0700 1 3456, e-mail: [email protected];

5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG831924394

6. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни - Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519, факс 02/91-53-525, Email: [email protected], Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите - Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Email: [email protected], Уеб сайт: www.kzp.bg
(3) Комисия за защита на конкуренцията - Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18, Телефон: (02) 935 61 13, Факс: (02) 980 73 15, Email: [email protected], Уеб сайт: www.cpc.bg

7.Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги: характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата за представяне на всеки продукт; Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.toplivo.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

8. Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена под всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС.

9. Период, за който направеното предложение или цена остават в сила: обвързващи и за двете страни са цените, посочени в настоящия електронен магазин към момента на подаване на заявката;

10.Доставчикът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица, Доставчикът уведомява Клиента за изчерпването й, чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес, или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Доставчика, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

11. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Права и задължения на Клиента:

Чл. 6. (1) Клиентът има право:
- да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;
- да поръчва стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на www.toplivo.bg при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.
- да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка след предварително потвърждение по телефон/имейл от представител на Топливо АД;
- да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – размер, цвят, брой; единична стойност на всеки продукт; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт;
- да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;
(2) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Законът за защита на потребителите.

Чл. 7. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата;

Чл. 8. Клиентът се задължава: - да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;
- да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката;
- да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;
- да заплати стойността на транспортните разходи в случаите, когато същите са за негова сметка.


Права и задължения на Топливо АД:

Чл. 9. Топливо АД има право:
- да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;
- по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;
- да получи от Клиента следните данни: име (за физическите лица лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес, телефон и адрес на електронна поща;
- да изпраща на Клиента, при декларирано съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;
- има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;
- по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Топливо АД да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

Чл. 10. Топливо АД предлагането на фабрично нови продукти.

Чл. 11. Топливо АД се задължава:
- да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;
- да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.


СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 12. (1) Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Топливо АД, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.toplivo.bg.
Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба. (2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него чрез интерфейса стоки.
(3) Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на www.toplivo.bg и настоящите Общи условия.
(4) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на www.toplivo.bg и настоящите Общи условия.

Чл.13. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левa с ДДС.
(1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Счита се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са направени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 14. (1) Доставчикът и Клиентът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиента, независимо че са избрани с една електронна заявка и от един списък със стоки за покупка.
(2) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(3) Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 15. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

Чл. 16. Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

Чл. 17. Закупуването на стока в интернет магазин е достъпно както за Клиенти - регистрирани Потребители, така и за Клиенти, които попълват данните си еднократно при самата поръчка.


Регистриране на потребител:

Чл. 18. Регистрацията в настоящия сайт е безплатна и доброволна, дава възможност на Клиента да избегне въвеждането на личните му данни при всяка покупка и да ползва определени функционалности на сайта. За да се регистрира в интернет сайта www.toplivo.bg, Клиентът трябва да има навършени 18 г. и трябва да попълни on-line формата за регистрация. Клиентът е длъжен да предостави пълни, верни и точни данни. При предоставяне на неверни или непълни данни Топливо АД има правото да не осъществи доставката на направената поръчка, както и да прекрати без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя.

Чл. 19. За да се регистрира Клиента е нобходимо да се спазят следните стъпки:
1. Избор на бутон „Вход и регистрация”;
2. Въвеждане на лични данни;
5. С чек бутон Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия;
6. Регистрацията приключва с натискане на бутон "Регистрация".

Чл. 20. (1) След приключване на процедурата Клиентът получава потвърждение за регистрацията и достъп до услугите на електронния магазин.
(2) Клиентът е задължен да пази потребителското си име и парола и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с тях.

Чл 21. (1) Клиент, който се е регистрирал в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.toplivo.bg има право да влиза в своя профил чрез посочените при регистрацията му парола и потребителско име.
(2) Чрез линк в своето меню "Лични данни" и "Смяна на парола" Клиентът ще може да редактира личните си данни, да променя паролата си и адреса на доставка. Сайтът не допуска промяна на e-mail адреса на Клиента. При необходимост от промяна на e-mail адреса на Клиента следва да бъде направена нова регистрация.


Сключване на договор от регистриран потребител:

Чл. 22. (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:
1. Разглеждане на моделите: Клиентът влиза в собствения си профил чрез въвеждане на потребителското си име и парола и избира продукт, който желае да поръча.
2. Чрез натискане на бутон „Купи” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската количка. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиентът се отказва.
3. При избор на бутон „Количка” Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка, име и номер на продукта, заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в потребителката количка, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтрива от количката, в случай че желае да се откажете от избрания продукт.
4. Преди приключване на поръчката, при промяна на данните за доставка на регистрирания потребител Клиентът има възможност да нанесе корекция в данните чрез натискане на бутон „Променете данните за доставка” и да въведе нови, актуални данни.
5. Приключване на поръчката: Артикулите в потребителската количка все още не са поръчани. Когато Клиентът прецени, че е готов с избора си и всичко което желае да поръча е в потребителската количка, е необходимо да посочи избрания от него начин на плащане чрез чек бутон. След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, върху който се визуализират направената от Клиента поръчка.
6. Процедурата приключва чрез кликване върху бутона”Завърши поръчката”.
(2) Детайлни данни от направената поръчка се получават от Клиента на посочения от него e-mail адрес. Системата автоматично генерира номер на поръчката, който се посочва в e-mail-а, с помощта на който Клиентът може да провери на какъв етап на изпълнение се намира съответната поръчка.
(3) При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на Топливо АД.


ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 23. В електронния магазин на Топливо АД съществуват следните начини на плащане:
1. Чрез дебитна/кредитна карта посредством виртуален ПОС терминал (on-line разплащане):
-Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
ВАЖНО: Топливо АД не събира картови данни и като търговец няма достъп до тях. Достъп до картовите данни има единствено обслужващата ни банка.
Транзакционната валута (тази, която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев. При плащане с карта чрез виртуален ПОС терминал Клиентът депозира сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, се доставят поръчаните стоки и услуги.

2. Чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката): При избор за заплащане на цената при доставка (наложен платеж) Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.

3. Чрез банков превод.

4. Плащане на каса в търговски обект на Топливо АД - кеш или чрез ПОС терминал.

Чл. 24. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от първия работен, следващ датата на получаване на дължимата сума по сметка на Топливо АД.

Чл. 25. (1) Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на поръчаните стоки преди, или в момента на доставката им.


Промяна на обявените в сайта цени:

Чл. 26. (1) В случай на промяна на обявените в сайта цени промяната се отразява по ясен за Клиента начин, като под конкретната стока се посочва стара цена, която е задраскана и нова такава, посочена в червено.
(2) Промяната в цената на стоките не се отразява на договорите, които са вече сключени.
(3) При намаляване на цената на дадена стока, освен обозначението на стара и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените и срокът, през който стоките се предлагат с намалени цени.


ДОСТАВКА

Чл. 27. (1) Стоките, поръчани от електронния каталог, се доставят до магазин на Доставчика или с куриер до адреса, указан при заявката.
(2) Цената на доставката се заплаща едновременно със заплащането на цената на поръчената от Клиента стока.

Чл. 28. При заплащане на цената чрез наложен платеж доставката ще бъде извършена не по-късно от 10 работни дни, считано от първия работен ден, следващ датата на поръчката. Всички разходи по доставката и наложения платеж са за сметка на Клиента. Срокът на доставка при вземане от магазина на Доставчика е до 5 работни дни.
При заплащане на цената чрез наложен платеж таксата за наложения платеж е в размер на 2.93% от стойността на поръчката и се добавя към обявената цена за доставка.

Чл. 29. Доставчикът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.

Чл. 30. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка.

Чл. 31. Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници.

Чл. 32. При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желания от страна на Клиента), касова бележка, приемо-предавателен протокол, товарителница.

Чл. 33. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабавно Доставчика.
(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.
(3) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 1, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 34. (1) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платената от него цена в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(2) В случаите по ал. 1, при съгласие от страна на Клиента, Доставчикът има право да достави на Клиента стоки от същия вид, качество и цена.

Чл. 35. (1) Доставчикът предава стоките на Клиента след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите, както и след установяване на наличие или отсъствие на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
(2) Клиентът и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис.
(3) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.


ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
- с неговото изпълнение;
- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;
- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;
- в други предвидени от закона случаи.


ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ


Отказ на поръчка

Чл. 37. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност.

Чл. 38. (1) В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт, той трябва да се обади по телефона възможно най-бързо, за да уведоми Топливо АД, както и да потвърди желанието си писмено посредством e-mail. Необходимо е Клиентът да съобщи номера на поръчката, за която се иска корекция.
(2) При отказ от поръчката Топливо АД се ангажира да възстанови сумата на Клиента в срок от 14 дни.

Чл. 39. Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми Топливо АД и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адреса за кореспонденция, посочен в раздел 1 от настоящите Общи условия. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента.
Върнати могат да бъдат всички стоки с изключение на тези, изработени по индивидуално зададени от Клиента изисквания и параметри.


Рекламации

Чл. 40. (1) Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.
(2) При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт. Клиeнтът трябва да върне стоката, обект на рекламацията и да се попълнят съответните документи, свързани с рекламацията.
(3) Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната й употреба.
(4) При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
(5) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите. За Клиент, нямащ качеството потребител, са приложими сроковете, посочени в Законът за задълженията и договорите.
(6) Транспортните разходи за връщане на стока в случай на рекламация са за сметка на Топливо АД.


Възстановяване на суми

Чл. 41. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика) не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

Чл. 42. Възстановяването на суми, платени с банкова карта става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 14 дни.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 43. (1) Топливо АД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.toplivo.bg, както и настоящите Общи условия за ползването му чрез обновяване на настоящия документ, като след промяната се актуализира датата на публикация.
(2) Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта и актуалните Общи условия, тъй като те са обвързващи за него.
(3) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиент и Топливо АД, възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.


ОТГОВОРНОСТ

Чл. 44. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 45. (1) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на www.toplivo.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика, освен ако е действал при умисъл или груба набрежност.
(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което www.toplivo.bg не е достъпен поради непреодолима сила.

Чл. 46. (1) Доставчикът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента.

Чл. 47. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел настоящите Общи условия.

Чл. 48. Клиентът разбира и приема обстоятелството, че Топливо АД само предоставя услуги и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърната техника и Интернет.

Чл. 49. Топливо АД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

Чл. 50. Уеб сайтът може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. Топливо АД не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че Топливо АД одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.


ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 51. Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Топливо АД, освен ако изрично е посочено друго. Използването на каквито и да е материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Чл. 52. (1) Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние, в процеса на изпълнение на договора и на тези Общи условия.
(2) Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 53. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Клиента с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 54. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 55. Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и актуалното българско законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.