Счетоводна информация за Топливо АД

Уведомяваме Ви, че съгласно изискването на чл.43а и сл. от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН, във връзка с чл. 100т, ал.3 от ЗППЦК, Топливо АД разкрива регулираната информация пред обществеността чрез избрана от нас информационна медия Сервиз Финансови Пазари ЕООД, с ЕИК 131455253 – оператор на информационната система и медия X3News. Цялата информация, предоставена на медията в пълен нередактиран текст, можете да намерите на следния интернет адрес: