На проведеното на 05.06.2017г. Общо събрание на акционерите беше взето решение за промяна в персоналния състав на Членовете на съвета на директорите на дружеството. Румен Валери Панайотов беше освободен като член на съвета на директорите. За нов член на Съвета на директорите е избрана Мария Борисова Сипкова.