Уведомление за увеличаване капитала на дъщерно дружество

Вижте всички новини


Съветът на директорите на "ТОПЛИВО" АД уведомява, че с акт № 20170926103844 на Агенция по вписванията - Търговски регистър е вписано увеличаване на капитала на дъщерно дружество "Синергон Петролеум" ООД, ЕИК 200857714, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Кремиковци, ул. "Марковец" № 24 от 1 164 440 / един милион сто шестдесет и четири хиляди четиристотин и четиридесет/ лева на 1 464 440 /един милион четиристотин шестдесет и четири хиляди четиристотин и четиридесет/лева, чрез записване на нови 30 000/тридесет хиляди/ дяла по 10/десет/ лева всеки, на обща стойност 300 000 /триста хиляди/лева. Всички нови дялове от увеличението се записват от съдружника „Синергон Холдинг” АД, ЕИК 121228499, със седалище иадрес на управление: гр. София, ул. „Солунска” № 2