Съветът на директорите на "ТОПЛИВО" АД уведомява, с акт № 20180323145920 на Агенция по вписванията - Търговски регистър е вписано увеличаване на капитала на дъщерно дружество "Синергон Петролеум" ООД, ЕИК 200857714, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Кремиковци, ул. "Марковец" № 24 от 1 464 440 лева на 3 000 000 лева,чрез записване на нови 153 556 дяла по 10 лева всеки, на обща стойност 1 535 560 лева. Новите дялове се записват и разпределят между съдружниците пропорционално на притежаваните от тях дялове преди увеличението.
След увеличението, капиталът на „Синергон Петролеум” ООД е в размер на 3 000 000 /три милиона/ лева, разпределен в 300 000 /триста хиляди/ равни дяла по 10 /десет/ лева всеки, от които:
• 225 336 дяла, собственост на „Топливо” АД, ЕИК 831924394, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Солунска” № 2.
• 74 664 дяла, собственост на “Синергон Холдинг” АД, ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Солунска” №2.