Уважаеми Дами и Господа,

На 21.06.2018 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ТОПЛИВО“ АД, на което бе взето решение да бъде освободена като член на Съвета на директорите Мария Борисова Сипкова и на нeйно място за член на Съвета на директорите да бъде избран Димитър Георгиев Назърски.
В тази връзка на основание чл.100ш, ал.1, т.2 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че промяната е обявена и вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с № 20180702110526.