Съветът на директорите на "ТОПЛИВО" АД уведомява, че с акт № 20180712104402 на Агенция по вписванията - Търговски регистър е вписано увеличаване на капитала на дъщерно дружество "Синергон Петролеум" ООД, ЕИК 200857714, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Кремиковци, ул. "Марковец" № 24 от от 3 000 000 /три милиона/ лева на 4 000 000 /четири милиона/ лева, чрез записване на нови 100 000 /сто хиляди / дяла по 10 /десет/ лева всеки, на обща стойност 1000000 / един милион / лева. Новите дялове се записват и разпределят между съдружниците пропорционално на притежаваните от тях дялове преди увеличението.
След увеличението, капиталът на „Синергон Петролеум” ООД е в размер на 4 000 000 /четири милиона/ лева, разпределен в 400 000 /четиристотин хиляди/ равни дяла по 10 /десет/ лева всеки, от които:
• 300 448 дяла, собственост на „Топливо” АД, ЕИК 831924394, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Солунска” № 2.
• 99 552 дяла, собственост на “Синергон Холдинг” АД, ЕИК 121228499, със седалище и адрес на управл
• ение: гр. София, ул. “Солунска” № 2.