На 05.06.2017г. по седалището и адреса на управление на дружеството от 13.00 ч. се проведе Общо събрание на акционерите на "Топливо" АД. Протоколът от проведеното общо събрание с взетите решения можете да видите в секция "Общи събрания".