На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 и сл.от ЗППЦК Съветът на директорите на "Топливо"АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Топливо"АД на 17.06.2019г. от 09.00 часа. Събранието да се проведе в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Солунска” № 2

Покана за ОСА