УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че поради изтичане на срока за обратно изкупуване на акции на „ТОПЛИВО“ АД /30.06.2019г./, на основание решения на Общото събрание на акционерите, проведени на 24.09.2014 г. и на 20.11.2015 г., Съветът на директорите взе решение за прекратяване на процедурата по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на „Топливо“ АД.
Общият брой на обратно изкупените акции е 10 308 броя, представляващи 0.19% от капитала на дружеството.