На основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 и сл.от ЗППЦК Съветът на директорите на "Топливо"АД свиква Извънредно Общо събрание на акционерите на "Топливо"АД на 26.07.2019г. от 09.00 часа. Събранието да се проведе в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Солунска” № 2, при следния дневен ред:
1. Овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителните директори на дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; проект за решение – ОС овластява Съвета на директорите и изпълнителните директори на дружеството да сключат сделки по чл.114 от ЗППЦК, в съответствие с мотивирания доклад на Съвета на диреторите по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК.
2. Избор на одитен комитет на дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит и определяне мандата на членовете му; проект за решение – ОС избира предложения одитен комитет на дружеството и определя мандата на членовете му.

Покана за ОСА