Уведомяваме Ви, че с Протокол от 03.04.2017г., Съвета на директорите на Топливо АД, в качеството си на едноличен собственик на капитала на СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ ЕООД, във връзка с изтичането на срока по чл. 262к от Търговския закон/ТЗ/, взе решение за преобразуване по реда на чл.262 от ТЗ на СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ ЕООД/ Приемащо дружество/, като в него се влива дружеството СИНЕРГОН КАРТ СЕРВИЗ ЕООД /Преобразуващо се дружество/, в резултат на което цялото имущество на преобразуващото се дружество преминава към приемащото дружество, което става негов правоприемник, при условията на общо правоприемство, а Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация. Във връзка с взетото решение за преобразуване, увеличава капитала на СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ ЕООД от 1 100 000(един милион и сто хиляди) лева на 1 164 440 (един милион сто шестдесет и четири хиляди четиристотин и четиредесет) лева с издаването на 6 444 (шест хиляди четиристотин четиридесет и четири) нови дяла, с номинална стойност 10(десет) лева всеки. Дяловете от увеличението се възлагат на съдружника в СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ ЕООД- Синергон Холдинг АД, при условията на договора за преобразуване.В съответствие с взетото решение за преобразуване, Съвета на директорите приема изменения и допълнения на устава на СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ ЕООД.