В Търговски регистър към Агенция па вписванията са обявени по реда на чл.262к от ТЗ Договорът за преобразуване, чрез вливане, сключен между СИНЕРГОН КАРТ СЕРВИЗ ЕООД, - /Преобразуващо се дружество/ и СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ ЕООД- /Приемащо дружество/, Доклада на проверителя и Доклада на управителния орган на дружеството.