Съвета на директорите на Топливо АД София, в качеството си на едноличен собственик на капитала на СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ ЕООД взе решение да се извърши подготовка за преобразуване, при която дружеството СИНЕРГОН КАРТ СЕРВИЗ ЕООД, ще се влее по реда чл.262 от Търговския закон, в дружеството СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ ЕООД.В изпълнение на процедурата по вливането, по реда на чл.262к ТЗ, в Търговския регистър на Агенция по вписванията е представен договор за вливане, доклад на управителя на СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ ЕООД и доклад на проверителя.